Glaukoomayhdistys ry:n säännöt

Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 24.3.2018

Merkitty yhdistysrekisteriin 3.5.2018

 1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Glaukoomayhdistys ry, ruotsiksi Glaukomförening rf. Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Association of Glaucoma.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi.

2 § Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää yleistä tietoutta glaukoomasta. Yhdistys toimii glaukoomaa sairastavien henkilöiden yhdyssiteenä, oikeuksien valvojana sekä tiedon välittäjänä. Yhdistys edistää glaukooman hoitomahdollisuuksien kehittämistä ja tukee glaukooman ennaltaehkäisyä ja glaukoomapotilaiden kuntoutusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 1. ajaa ja valvoo glaukoomapotilaiden oikeuksien ja tavoitteiden toteutumista vaikuttamalla päättäjiin, viranomaisiin ja kansalaismielipiteeseen
 2. harjoittaa glaukoomaan liittyvää tiedotus- ja julkaisutoimintaa
 3. järjestää glaukoomaan liittyviä neuvonta-, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia
 4. järjestää glaukoomapotilaiden vertaistukitoimintaa
 5. tekee yhteistyötä alan muiden yhteisöjen ja toimijoiden kanssa.

3 § Taloudellinen toiminta

Yhdistys hankkii varoja toimintaansa varten rahankeräyksillä ja arpajaisilla, vastaanottamalla avustuksia, lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä omistamalla toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Yhdistys voi harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää elinkeinotoimintaa.

4 § Jäsenet

Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö. Jäsenhakemuksen hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka on ansiokkaasti toiminut yhdistyksen tai glaukooman tutkimus- ja hoitotoiminnan hyväksi.

Kannatusjäseneksi pääsee yksityinen henkilö ja oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa ja tarkoitusta.

5 § Jäsenmaksut

Varsinaiset jäsenet maksavat vuosittain jäsenmaksun ja kannatusjäsenet kannatusjäsenmaksun, joiden suuruudesta päättää yhdistyksen varsinainen kokous.

Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

6 § Jäsenyyden päättyminen

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on ilmoitettava siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen, jos jäsen:

 1. on muistutuksesta huolimatta laiminlyönyt jäsenmaksunsa maksamisen
 2. on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä
 3. ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Päätöksessä on mainittava erottamisen syy. Ennen erottamispäätöksen tekemistä jäsentä on kuultava paitsi, milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

Jäsen voidaan katsoa eronneeksi yhdistyksestä, mikäli hän on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahdelta peräkkäiseltä vuodelta.

7 § Kokoukset

Yhdistyksen kokouksia ovat yhdistyksen varsinainen kokous ja ylimääräinen kokous.

Yhdistyksen varsinainen kokous on huhtikuun loppuun mennessä pidettävä vuosikokous.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti hallitukselta sitä vaatii. Kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa on jäsenmaksunsa maksaneella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä. Kannatus- ja kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksessa.

Äänestys yhdistyksen kokouksessa on avoin, ellei kokouksen enemmistö vaadi suljettua lippuäänestystä. Vaali on toimitettava suljettuna lippuäänestyksenä. Kokouksen päätökseksi tulee asiakysymyksissä se mielipide, joka on saanut taakseen yli puolet annetuista äänistä (ehdoton enemmistö), ellei näistä säännöistä muuta johdu. Vaaleissa tulevat valituiksi enimmät äänet saaneet (suhteellinen enemmistö). Jos valittavana on vain yksi henkilö, valituksi tulemiseen vaaditaan yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa, vaalissa ratkaisee arpa.

Jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita vuosikokoukselle. Vuosikokoukseen tarkoitettu aloite on toimitettava hallitukselle ennen tammikuun loppua.

8 § Kokouskutsu

Kokouskutsu yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen on lähetettävä jäsenille henkilökohtaisella kutsulla vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Ylimääräiseen kokoukseen kokouskutsu on lähetettävä vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Henkilökohtainen kutsu on lähetettävä postitse jäsenille, joiden postiosoite on yhdistyksen tiedossa tai sähköpostitse jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet yhdistykselle sähköpostiosoitteen kutsun toimittamista varten.

9 § Varsinaisen kokouksen tehtävät

Vuosikokouksen tehtävänä on:

 1. käsitellä hallituksen laatima yhdistyksen vuosikertomus edelliseltä tilikaudelta
 2. käsitellä hallituksen laatima yhdistyksen tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta
 3. päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 4. päättää varsinaisten jäsenten jäsenmaksun ja kannatusjäsenten kannatusjäsenmaksun suuruudesta seuraavaksi tilikaudeksi
 5. päättää hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilin- ja toiminnantarkastajan palkkiot
 6. käsitellä yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle tilikaudelle
 7. valita joka toinen vuosi yhdistyksen puheenjohtaja kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi
 8. valita kolme varsinaista jäsentä hallitukseen ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet erovuoroisten tilalle seuraaviksi kahdeksi toimintavuodeksi
 9. valita joka toinen vuosi tilin- tai toiminnantarkastaja ja varatilin- tai toiminnantarkastaja tai tilintarkastusyhteisö tarkastamaan yhdistyksen tilejä ja hallintoa sekä
 10. käsitellä jäsenten tekemät aloitteet
 11. päättää muista esityslistassa mainituista asioista.

10 § Hallitus

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi ja kuusi jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenet. Hallitus valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa yhdistyksen varsinaisista jäsenistä. Yhdistykseen työsuhteessa olevaa henkilöä ei voida valita hallituksen jäseneksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuosikokousten väliseksi ajaksi.

Vuosittain hallituksesta eroaa kolme jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, tai jos vähintään kolme hallituksen jäsentä ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolme jäsentä on läsnä.

Hallituksen tehtävänä on:

 1. edustaa yhdistystä ja panna toimeen yhdistyksen kokousten päätökset
 2. hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet
 3. pitää jäsenluetteloa
 4. päättää yhdistyksen omaisuuden vuokraamisesta, myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä
 5. päättää yhdistyksen kokousten ajankohdista ja paikoista, kutsua ne koolle ja valmistella niissä käsiteltävät asiat
 6. huolehtia, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen, varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty ja tilinpäätös tehdään määräajassa
 7. asettaa tarpeellisiksi katsomansa toimikunnat ja työryhmät
 8. valita ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt ja päättää heidän työsuhteidensa yleisistä periaatteista
 9. päättää yhdistyksen kuulumisesta kotimaisiin tai kansainvälisiin yhteisöihin.

11 § Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

12 § Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai yhdistyksen hallituksen tähän tehtävään määräämä henkilö aina kaksi yhdessä.

13 § Sääntöjen muuttaminen

Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous. Sääntömuutoksen edellytyksenä on, että vähintään kaksi kolmasosaa kokouksessa annetuista äänistä kannattaa muutosesitystä.

14 § Purkaminen

Yhdistyksen purkaminen edellyttää, että siitä tehdään päätös kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joissa kummassakin vähintään kolme neljäsosaa kokouksessa annetuista äänistä kannattaa purkamista.

Mikäli yhdistys puretaan, sen varat on luovutettava glaukooman tutkimuksen ja hoidon edistämiseen yhdistyksen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla.

15 § Muut määräykset

Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia ja yhdistyksen toimintaa ohjaavia sääntöjä alemmanasteisia määräyksiä.